Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo

 

1. Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường – cập nhật năm 2022

Xem tại đây

(Thông báo số 193/TB-ĐHGTVT ngày 25/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh)

Các Quyết định, văn bản cho phép đào tạo xem tại đây.

2. Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường – cập nhật năm 2020 (xem tại đây)

(Thông báo số 258 /TB-ĐHGTVT ngày 27/3/2020 của Hiệu trưởng Trường)

Các Quyết định, văn bản cho phép đào tạo xem tại đây.

3. Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường – cập nhật năm 2018 (xem tại đây)

(Thông báo số 170/TB-ĐHGTVT ngày 28/3/2018 của Hiệu trưởng Trường)

 

4. Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường – cập nhật năm 2016 (xem tại đây)

(Thông báo số 238/TB-ĐHGTVT ngày 25/4/2016 của Hiệu trưởng Trường)

 

5. Danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo tại Trường – trước năm 2011 (xem tại đây)

6. Danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo chương trình chất lượng cao:

    6.1 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp)

    6.2 Ngành Công nghệ thông tin

    6.3 Ngành Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức)

    6.4 Ngành Kinh tế xây dựng

    6.5 Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)

    6.6 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng Cầu đường)

    6.7 Ngành Khoa học hàng hải (chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Quản lý hàng hải, Vận hành khai thác máy tàu thủy)

    6.8 Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

    6.9 Ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí ô tô)

    6.10 Ngành Kỹ thuật xây dựng

——————————

Trả lời