Thông tin tài chính

Năm học 2022-2023

Xem thôn báo chi tiết tại đây./...

Năm học 2020-2021

Xem chi tiết tại đây...

Năm học 2019-2020

...

Năm học 2018-2019

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)...

Năm học 2017-2018

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)...

Năm học 2016-2017

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)...

Năm học 2014-2015

...

Năm học 2015-2016

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)...

Năm học 2013-2014

...

Năm học 2012-2013

...