Thông tin cơ sở vật chất

Năm học 2022-2023

Xem thông tin chi tiết tại đây./

Năm học 2021-2022

Xem chi tiết tại đây

Năm học 2020-2021

Năm học 2019-2020

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2018-2019

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2017-2018

(Biểu mẫu công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2016-2017

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Năm học 2015-2016

Năm học 2014-2015

Năm học 2013-2014