Ngành Kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành Thiết kế nội thất

Khóa 2023...

Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm

Từ Khóa 2013 Khóa 2018 Khóa 2019 Khóa 2020  Khóa 2022...

Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình

Từ khóa 2013 Khóa 2018 Khóa 2019 Khóa 2020  Khóa 2022...

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Từ Khóa 2013 Từ Khóa 2018 Khóa 2019  Từ Khóa 2020 Khóa 2022...

Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)

Từ Khóa 2013 Từ Khóa 2018 Từ khóa 2022...

Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016...