Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xây dựng cầu đường

Khóa 2012 về trước Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính

Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

Khóa 2013, khóa 2014, khóa 2015, khóa 2016