Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ

Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy

Khóa 2013, 2014 Khóa 2015 trở đi (xem ngành Khoa học hàng hải)...

Chuyên ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi

Khóa 2014, 2015, 2016 Khóa 2017, 2018 Khóa 2019  Khóa 2020...

Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy

Khóa 2014, 2015, 2016 Khóa 2017, 2018 Khóa 2019  Khóa 2020...

Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy

Khóa 2012 về trước Khóa 2013 -> 2016 Từ khóa 2017 Khóa 2019  Khóa 2020...