Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp

Khóa 2014, 2015, 2016 Khóa 2017, 2018 Khóa 2019  Khóa 2020...