Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Chuyên ngành Điện tử viễn thông

​Khóa 2017,2018 Khóa 2019 Khóa 2020, 2021  Khóa 2022