Ngành Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics

Từ khóa 2023

Phần kiến thức chung (2 học kỳ đầu)

Từ khóa 2022

Chuyên ngành Máy xếp dỡ và máy xây dựng

Từ Khóa 2020

Chuyên ngành Cơ khí ôtô

Chuyên ngành Cơ khí tự động

Từ Khóa 2014 -> 2018 Khóa 2019 Khóa 2020 Từ khóa 2022

Chuyên ngành Máy xây dựng

Khóa 2012 về trước Từ khóa 2013 -> 2018 Khóa 2019

Chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ

Khóa 2012 về trước Từ khóa 2013 -> 2018 Khóa 2019

Chuyên ngành Cơ khí ôtô

Khóa 2012 về trước Từ Khóa 2013 -> 2016 Khóa 2017, 2018

Cơ khí ô tô

Khóa 2012 về trước Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính