Đại học liên thông

Ngành Khoa học hàng hải

 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Công nghệ thông tin

 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kỹ thuật cơ khí

 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kinh tế vận tải

 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kinh tế xây dựng

 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính quy