CHUYÊN NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY VÀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT