DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ HOÀN CHỈNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Stt

MSSV

Họ tên

NTNS

GT

XHTN

Lớp

1

MT06HC038

Đào Ngọc

Quyền

25/12/74

Nam

TBK

MT06HC

2

MT06HC002

Trần Thanh

Giang

01/01/80

Nam

TBK

MT06HC

3

MT06HC016

  Văn

Ngọc

05/02/81

Nam

TBK

MT06HC

4

MT06HC020

Nguyễn Văn

Soạn

24/10/82

Nam

TBK

MT06HC

5

MT06HC027

Nguyễn Văn

Truyền

28/12/78

Nam

TBK

MT06HC

6

MT06HC030

Trương Minh

Tùng

04/04/78

Nam

TBK

MT06HC

7

MT06HC034

Trần Thế

Vinh

14/11/78

Nam

TBK

MT06HC

8

MT06HC039

Nguyễn Phương

Quang

21/04/83

Nam

TBK

MT06HC

9

MT06HC003

Phan Nguyễn Cao

Giảng

25/01/82

Nam

TB

MT06HC

10

MT06HC008

Phạm Nguyễn Tòan

Hưng

07/03/81

Nam

TB

MT06HC

11

MT06HC029

Anh

Tuấn

27/04/84

Nam

TB

MT06HC

12

MT06HC031

Phạm Thanh

03/09/82

Nam

TB

MT06HC