Tiến độ học tập năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo Tiến độ học tập năm học 2020-2021

(Thông báo số 629/TB-ĐHGTVT ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM)

Xem chi tiết thông báo tại đây.

——————————

Trả lời