Thông báo kết quả xét chuyển điểm và kế hoạch học tập hệ Liên thông – khóa 2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TP HỒ CHÍ MINH
SỐ: 725 /ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết quả xét chuyển điểm và kế hoạch học tập hệ Liên thông chính qui – khóa 2013

 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kết quả xét chuyển điểm và kế hoạch học tập hệ Liên thông chính qui khóa 2013 (đợt tuyển sinh chung) như sau:

1.       Kết quả xét chuyển điểm

Nhà trường xét chuyển điểm đối với các môn học tương đương sinh viên đã hoàn thành, trên cơ sở kết quả học tập hệ Cao đẳng và chương trình Đại học tại trường Đại học GTVT TP HCM. Kết quả chuyển điểm và chương trình đào tạo mỗi sinh viên phải hoàn thành ở hệ Liên thông được công bố trong file đính kèm.

Đối với hai học phần điều kiện là Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, sinh viên phải chủ động đăng ký học và làm chứng chỉ trước khi xét công nhận tốt nghiệp.

Với những sinh viên đã có chứng chỉ giáo dục quốc phòng (hệ Cao đẳng) trước năm 2013, Nhà trường sẽ phối hợp với Trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh, ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức cho học bổ sung (sẽ có thông báo sau).

2.       Kế hoạch học tập

Sinh viên hệ Liên thông khóa 2013 xem danh sách sinh viên và thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 trong file đính kèm.

Với các chuyên ngành có số lượng sinh viên đăng ký ít, không mở được lớp riêng; hoặc trường hợp sinh viên muốn học nhiều hơn, có thể đăng ký học theo thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2013-2014 của các hệ đại học, liên thông chính qui (đang công bố trên website).

Thủ tục đăng ký: Sinh viên viết đơn (theo mẫu), ghi đầy đủ thông tin (mã học phần, mã nhóm) nộp về phòng Đào tạo trước khi nhóm học phần đó bắt đầu (theo thời khóa biểu).

Lưu ý: Qui định đăng ký này chỉ áp dụng trong học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho hệ Liên thông chính qui khóa 2013. Từ học kỳ 2 năm học 2013-2014, sinh viên hệ này phải chủ động theo dõi các thông báo của Nhà trường để đăng ký học phần theo qui định.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c); 
– Các khoa/bộ môn; 
– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký
ThS. Trần Thiện Lưu

—————————————-

Thời khóa biểu + danh sách sinh viên (xem tại đây)

Trả lời