Thông báo đóng học phí và rút học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139 /ĐT

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 
THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí và rút học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014

 

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí và rút học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2013-2014 như sau:

1/ Đóng học phí

–   Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đóng học phí đến hết ngày 03/06/2014.

–   Sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2 có đăng ký học cùng với hệ chính quy thì phải hoàn thành học phí theo mốc thời gian quy định trên.

   Sinh viên đóng học phí tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (cơ sở 1).

2/  Rút học phần

–    Thời gian rút học phần từ 18h00 ngày 13/03/2014 đến 22h00 ngày 16/03/2014

–    Hình thức rút học phần qua mạng internet (online)

3/ Lưu ý

–   Sinh viên phải thực hiện đúng các mốc thời gian quy định. Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.

–   Sinh viên cần phải cân nhắc kỹ trước khi rút học phần. Kết quả giải quyết rút học phần sẽ được thông báo trên website trường.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c);
– Các khoa/bộ môn;
– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.

 KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS. Đồng Văn Hướng  

(Đã ký)

. Đồng Văn Hướng

 

Trả lời