Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông

Khóa 2023

Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)

Từ khóa 2022

Chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị

Khóa 2021 Khóa 2022

Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông

Khóa 2021 Khóa 2022

Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình Giao thông

​Khóa 2014, 2015, 2016 Khoá 2017 Khoá 2018 Khóa 2019  Khóa 2020

Chuyên ngành Xây dựng Đường sắt – Metro

Khóa 2014, 2015, 2016 Khoá 2017 Khoá 2018 Khóa 2019  Khóa 2020

Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy – Thềm lục địa

Khóa 2014, 2015, 2016 Khoá 2017 Khoá 2018

Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm

Khóa 2013 Khóa 2014, 2015, 2016 Khoá 2017 Khoá 2018

Chuyên ngành Xây dựng Đường bộ

Khóa 2014, 2015, 2016 Khoá 2017 Khoá 2018 Khóa 2019 Khóa 2022

Chuyên ngành Xây dựng Cầu Đường

​Khóa 2014, 2015, 2016 Khoá 2017 Khoá 2018 Khóa 2019 Khóa 2020 Khóa 2021 Khóa