Ngành Kỹ thuật điện

Chuyên ngành Năng lượng tái tạo

Từ khóa 2022

Chuyên ngành Hệ thống điện giao thông

Khóa 2017, 2018 Khóa 2019  Từ Khóa 2020

Chuyên ngành Điện công nghiệp

CTĐT Từ Khóa 2014 CTĐT Khóa 2017, 2018 CTĐT Khóa 2019 CTĐT áp dụng từ Khóa 2020, (chi tiết

Chuyên ngành Điện và tự động tàu thủy

Từ Khóa 2013 Khóa 2017, 2018 Khóa 2019 

Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)

Khóa 2013, 2014, 2015 Khóa 2016 Khóa 2017 Từ Khóa 2018 Từ khóa 2022