Ngành Khai thác vận tải

Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển

Khóa 2012 về trước Khóa 2013, 2014, 2015

Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Khóa 2016 KHóa 2017-2018

Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức

Khóa 2012 về trước Khóa 2013, 2014, 2015, 2016 Khóa 2017, 2018 Từ khóa 2023