Kết quả tốt nghiệp từ năm 1992 đến năm 1994

 

1. Tốt nghiệp năm 1994

  + Quyết định số 20/QĐ-ĐT ngày 07/01/1994 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học, chuyển cấp từ sơ cấp lên Trung học, xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 61/QĐ)ĐT ngày 26/01/1994 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Trung học và Đại học tại chức, xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 197/ĐT-QĐ ngày 25/3/1994 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp Đại học dài hạn, Đại học tại chức, Trung học, xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 34/ĐT ngày 29/3/1994 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đại học ngắn hạn xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 38/ĐT ngày 01/4/1994 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đại học ngắn hạn (ngành Kinh tế vận tải biển, ngành Sử dụng máy) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 92/ĐT ngày 28/4/1994 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đào tạo ngắn hạn (ngành Điều khiển tàu biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 187/ĐT ngày 20/9/1994 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đào tạo ngắn hạn (ngành Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 735/ĐT-QĐ ngày 26/10/1994 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Cao đẳng, Trung học và Tại chức (các ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu thuỷ, Kinh tế vận tải biển, Vô tuyến điện hàng hải), xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 276/ĐT ngày 29/10/1994 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đào tạo ngắn hạn (ngành Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 297/ĐT ngày 16/11/1994 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đào tạo ngắn hạn (ngành Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

 

2. Tốt nghiệp năm 1993

  + Quyết định số 24/ĐT ngày 14/7/1993 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ ngắn hạn xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 481/QĐ-ĐT ngày 23/8/1993 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp Đại học dài hạn, tại chức, Cao đẳng và Trung học, xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 169/ĐT ngày 05/9/1993 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đại học ngắn hạn xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 173/ĐT ngày 14/9/1993 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ đại học ngắn hạn xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 590/QĐ-ĐT ngày 08/10/1993 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Trung học, xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định (chưa rõ) Phân hiệu Đại học Hàng hải công nhận 06 học sinh lớp 011N ngành Điều khiển tàu biển hệ Đại học ngắn hạn khoá 1990-1993 xem tại đây.

 

3. Tốt nghiệp năm 1992

  + Quyết định số 8/ĐT ngày 11/02/1992 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp đại học ngắn hạn xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 1088/QĐ-ĐT ngày 12/12/1992 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ ngắn hạn ngành Kinh tế vận tải thuỷ - khoá 30 xem chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map