Kết quả tốt nghiệp năm 2023

1. Đợt tháng 01/2023

- Quyết định số 19/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/01/2023  về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 20/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/01/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

2. Đợt tháng 02/2023

- Quyết định số 104/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 105/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

3. Đợt tháng 03/2023

- Quyết định số 247/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/03/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 248/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/03/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

4. Đợt tháng 04/2023

- Quyết định số 353/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/04/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

5. Đợt tháng 05/2023

- Quyết định số 449/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/05/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

6. Đợt tháng 06/2023

- Quyết định số 633/QĐ-ĐHGTVT và 634/QĐ-ĐHGTVT  ngày 30/06/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 634/QĐ-ĐHGTVT và 634/QĐ-ĐHGTVT  ngày 30/06/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

7. Đợt tháng 07/2023

- Quyết định số 673/QĐ-ĐHGTVT và 674/QĐ-ĐHGTVT  ngày 20/07/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học liên thông chính quy,

- Quyết định số 675/QĐ-ĐHGTVT và 676/QĐ-ĐHGTVT  ngày 20/07/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học liên thông chính quy,

8. Đợt tháng 08/2023

- Quyết định số 917/QĐ-ĐHGTVT và 918/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/08/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học liên thông chính quy,

- Quyết định số 919/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/08/2023 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân cho sinh viên hệ đại học chính quy, hệ đại học liên thông chính quy,


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map