Kết quả tốt nghiệp năm 2021

 

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2021, xem chi tiết tại đây

-------

-  Đại học chính quy - Quyết định số 271/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/04/2021, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 272/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/04/2021, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 273/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/04/2021, xem tại đây

-------
-  Đại học chính quy - Quyết định số 114/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/02/2021, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 115/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/02/2021, xem tại đây

------

-  Đại học chính quy - Quyết định số 83/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/01/2021, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 84/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/01/2021, xem tại đây

------

-  Đại học chính quy - Quyết định số 60/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/01/2021, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 62/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/01/2021, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 61/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/01/2021, xem tại đây

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map