Nhân sự

   Tính đến tháng 9 năm 2018, phòng Đào tạo có 7 CB-NV.

STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ/thông tin liên hệ
1

TS. Trần Thiện Lưu

Trưởng phòng

Phụ trách chung

 

Địa chỉ: phòng A002 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 35 127 992

Email: tranluu@ut.edu.vn

 

2

ThS. Cao Hữu Vinh

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Kế hoạch đào tạo chi tiết (thời khóa biểu)

+ Chương trình đào tạo

+ Triển khai chi tiết phần mềm PMT-EMS

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: vinh.cao@ut.edu.vn          

3

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên chính

Công việc đảm nhận:

+ Báo cáo thống kê đào tạo

+ Quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ

+ Phối hợp tính, thanh toán khối lượng giảng dạy hệ chính quy, quản lý hợp đồng đào tạo

+ Giải quyết đơn nghỉ học, nhập học trở lại.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: ntbinh@hcmutrans.edu.vn

4

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Lập kế hoạch thi kết thúc học phần, quản lý danh sách thi

+ Quản lý giảng dạy

+ In, sao lục bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

+ Phối hợp quản lý sinh viên hệ cử tuyển.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1), Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nam.len@ut.edu.vn

          lenvannam@gmail.com

5

KS. Nguyễn Hữu Hiệp

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Quản lý điểm; in bảng điểm tiếng Việt

+ Xét, xử lý học vụ; quản lý quyết định học vụ và cập nhật trạng thái sinh viên.

 

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1), Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: hiep.nguyen@ut.edu.vn

6

KS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm

+ Xác minh văn bằng, chứng chỉ

+ Quản lý chương trình đào tạo.

+ Báo cáo thống kê văn bằng chứng chỉ.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1), Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: ngoc.nguyen@ut.edu.vn

7

KS. Trần Thị Yến

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên, nhận trả đơn thư sinh viên

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ (quyết định, văn bản đến - đi, thông báo,...)

+ Tiếp nhận đăng ký, quản lý, cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh

+ Cấp bảng điểm tiếng Anh

+ Thư ký hội đồng tuyển sinh

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở 1), phòng K001 (cơ sở 3)

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: yen.tran@ut.edu.vn  

           yenthitran2003@gmail.com

       
       
       

Tập thể Phòng Đào tạo (5/2018)


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map