Nhân sự

    Tính đến tháng 09 năm 2019, phòng Đào tạo có 13 CB-NV.

STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ, thông tin liên hệ
1

TS. Trần Thiện Lưu

Trưởng phòng

Phụ trách chung

 

Địa chỉ: phòng A002 (cơ sở chính)

Điện thoại: (028) 35 127 992

Email: tranluu@ut.edu.vn

2

 

ThS. Trần Đình Long

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác

- Kế hoạch đào tạo

- Chương trình đào tạo

- Công tác ISO

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email:

3 ThS. Mai Duy Phương Tổ trưởng Tổ tuyển sinh

Công việc đảm nhận:

+ Công tác tuyển sinh

+ Thư ký hội đồng tuyển sinh

+ Công tác ISO

Địa chỉ: phòng B.2

Điện thoại: (028) 3512 6902, (028) 3512 8360

Email: phuong.mai@ut.edu.vn

4

ThS. Cao Hữu Vinh

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Kế hoạch đào tạo chi tiết (thời khóa biểu)

+ Chương trình đào tạo

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: vinh.cao@ut.edu.vn          

5

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên chính

Công việc đảm nhận (chuyển về từ 24/4/2018):

+ Phụ trách xét công nhận tốt nghiệp

+ Phối hợp tính, thanh toán khối lượng giảng dạy hệ chính quy, quản lý hợp đồng đào tạo

+ Giải quyết đơn nghỉ học, nhập học trở lại, chuyển trường; soạn thảo quyết định

+ Báo cáo thống kê đào tạo

+ Thư ký họp phòng.

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: ntbinh@hcmutrans.edu.vn

6

ThS. Nguyễn Hữu Hiệp

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Quản lý điểm; in bảng điểm tiếng Việt

+ Xét, xử lý học vụ; quản lý quyết định học vụ

+ Xét duyệt điểm đủ điều kiện cấp chứng chỉ, điều kiện tốt nghiệp

+ Phụ trách cập nhật trạng thái sinh viên vào hệ thống quản lý

+ Báo cáo thống kê đào tạo

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: hiep.nguyen@ut.edu.vn

7

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Quản lý lịch giảng dạy; xử lý báo nghỉ, dạy bù

+ Lập kế hoạch thi kết thúc học phần, quản lý danh sách thi

+ In, sao lục bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

+ Phối hợp quản lý sinh viên hệ cử tuyển.

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nam.len@ut.edu.vn

8

ThS. Trần Thị Yến

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên

+ Tiếp nhận đăng ký, quản lý hồ sơ; nhận - trả đơn thư sinh viên

+ Soạn quyết định đủ điều kiện cấp chứng chỉ

+ Cấp bảng điểm tiếng Anh

+ Thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ, bản sao; quản lý hồ sơ

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ (quyết định, văn bản đến - đi, thông báo,...)

+ Báo cáo thống kê đào tạo.

+ Thư ký hội đồng tuyển sinh

+ Công tác ISO

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở chính), K001 (cơ sở quận 12)

Điện thoại: (028) 38 992 862 (cơ sở chính),

                  (028) 37 185 103 (cơ sở quận 12)

Email: yen.tran@ut.edu.vn

9

KS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao văn bằng

+ Xác minh, tra cứu văn bằng, chứng chỉ

+ Báo cáo thống kê văn bằng chứng chỉ.

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: ngoc.nguyen@ut.edu.vn

10 ThS. Lê Huỳnh Long Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Công tác kế hoạch đào tạo

+ Hỗ trợ công tác quản lý điểm

+ Báo cáo thống kê tuyển sinh, đào tạo.

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: long.le@ut.edu.vn
11

CN. Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp sinh viên

+ Phụ trách xét điều kiện thi, làm luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao văn bằng

 

Địa chỉ: phòng A010 (cơ sở chính), K001 (cơ sở quận 12)

Điện thoại: (028) 38 992 862 (cơ sở chính),

                  (028) 37 185 103 (cơ sở quận 12)

Email: phuong_hh@ut.edu.vn

12 ThS. Khúc Thủy Liên Giảng viên

Công việc đảm nhận:

 

Địa chỉ: phòng A010

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email:

13 CN. Ngô Xuân Diệu Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Công tác tuyển sinh

Địa chỉ: phòng B.2

Điện thoại: (028) 3512 6902, (028) 3512 8360

Email: dieu.ngo@ut.edu.vn

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên phòng Đào tạo (cập nhật tháng 02/2020)


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map